Certified Teachers

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
และอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์

Our Courses

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ URUIC UMAP Program C

Book & Library

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ บริการหนังสือที่คัดสรรเฉพาะสำหรับศึกษา ค้นคว้า วิจัย รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบกลุ่ม

Certification

TOEIC Certificated, TOEFL Certificated BR URUIC-Test Certificated

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Announcement

ประกาศรายชื่อ URUIC-Test : Online based

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ URUIC-Test : Online based April 2023 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
13.00-13.30น. - ลงทะเบียนเข้าระบบ ZOOM รับฟังการแนะนำเข้าใช้งานระบบ
เวลาสอบ 1.30 ชม. นับจากเริ่มทำแบบทดสอบ (ไม่เกินเวลา 15.00 น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมอาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
สายตรงคณบดี

วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บริการสำหรับนักศึกษา

บริการสำหรับอาจารย์

บริการจัดสอบวัดระดับทักษะทางภาษา

เปิดสอน

สารสนเทศวิทยาลัยนานาชาติ

Teaching Your Child Some Good Manners

14 Years of Experience (Est.2006)