Winter Camp 2020 in National Pingtung University (NPTU), Taiwan
ข้อมูลโครงการ “ค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจ และเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม” :

  1. จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยผิงตง (National Pingtung University - NPTU)
  2. หมดเขตการสมัครเข้าร่วมโครงการวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
  3. แจ้งการตอบรับ 6 ธันวาคม 2562
  4. ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 13 - 22 มกราคม 2563
  5. นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ประมาณ 15,000 บาท และค่าครองชีพในประเทศไต้หวันประมาณ 5,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล)
  6. อาหารประจำวันจะได้รับการสนับสนุนโดยโครงการ ยกเว้นอาหารเย็น
  7. หลังจากตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครแล้ว วิทยาลัยการจัดการจะคัดเลือกนักศึกษา 25 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้
  8. สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเกศวารี แก้วจู สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ โทร 1861 หรือโทรศัพท์มือถือ 089 960 6665
  9. ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ หรือ e-mail: kedwaree_ka@hotmail.com