Announcement for Recruitment result of temporary Foreign Language Instructor for the teaching position: Chinese Language Instructor

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกชาวต่างชาติเข้าทำงานเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาจีน)