Announcement for the Recruitment of Temporary Foreign Language Instructors

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างประเทศเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ