Certified Teachers

จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ
และอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์

Our Courses

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ URUIC UMAP Program C

Book & Library

ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ บริการหนังสือที่คัดสรรเฉพาะสำหรับศึกษา ค้นคว้า วิจัย รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและแบบกลุ่ม

Certification

TOEIC Certificated, TOEFL Certificated BR URUIC-Test Certificated

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Announcement
ขอต้อนรับสู่
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เปิดสอน

บริการสำหรับนักศึกษา

บริการจัดสอบวัดระดับทักษะทางภาษา

บริการวิชาการ

  • ค่ายภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกสถานที่
  • วิทยากรอบรมภาษาต่างประเทศ
  • แปลเอกสารวิชาการ

สารสนเทศวิทยาลัยนานาชาติ

Teaching Your Child Some Good Manners

13 Years of Experience (Est.2006)