Announcement for Recruitment of Temporary Foreign Language Expert
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ
ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้