WHAT dfdfCAN MOBILE OPTIMIZATION About URUIC UMAP Program C 

   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทย กับต่างประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๓๘ โดยให้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามพันธกิจการเป็นสมาชิกโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (University Mobility in Asia and the Pacific หรือ UMAP) เพื่อส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระดับรัฐบาล หรือระดับสถาบันระหว่าง มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (home institutions) และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ (host institutions) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็นสากลในระบบอุดมศึกษาไทยและจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา         โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้นำระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตกลางของ UMAP หรือ UMAP Credit Transfer Scheme: UCTS มาใช้ โดยกำหนดให้สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตตามเกณฑ์ UCTS ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้เกิดการรับรองคุณวุฒิการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยในระดับนานาชาติ
   วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP Super Short Term (Program C) โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาวัฒนธรรมไทยศึกษา รหัสวิชา ๑๕๕๔๕๐๑ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรเร่งรัด ๔ สัปดาห์ ให้แก่นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยที่มีความสนใจ 

© Copyright 2018 URUIC Powered by Mobirise - All Rights Reserved