รายงานการใช้งบประมาณ | ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยนานาชาติรายงาน
การใช้งบประมาณ 2557ข้อมูลงบประมาณ 2557
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1

รายงาน
การใช้งบประมาณ 2556ข้อมูลงบประมาณ 2556
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1

รายงาน
การใช้งบประมาณ 2555ข้อมูลงบประมาณ 2555
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1
รายงาน
การใช้งบประมาณ 2554ข้อมูลงบประมาณ 2554
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1

เกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส 1=20.00%
ไตรมาส 2=43.00%
ไตรมาส 3=68.00%
ไตรมาส 4=94.00%
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หลังไตรมาส 2
=============

Last modified:
February 13 2014 13:13:42
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com