Welcome to Uttaradit Rajabhat University International College

 ข่าววิทยาลัยนานาชาติ 


 ข่าววิทยาลัยนานาชาติ
 • รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553  รายละเอียด
 • รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2554 รายละเอียด  

   ข่าวศูนย์ภาษา
  คู่มือการเข้าใช้ห้องLAB
 • 1500107 English for Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายละเอียด
 • 1500103 English for Communication and Study ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะฯ รายละเอียด

 • ภาพกิจกรรม 

      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ : ค่ายภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  ภาพกิจกรรม  
      18 สิงหาคม 2554 : การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การวางตัว การแต่งกาย การแต่งหน้า การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพกับการทำงาน มารยาทไทย โดยได้รับเกียรติ จากอาจารย์ชนิกานต์ อินต๊ะแก้วเป็นวิทยากรในการอบรม  ภาพกิจกรรม  
      8 สิงหาคม 2554 : ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2554  ภาพกิจกรรม  
      3 สิงหาคม 2554 : Green & Clean Day  ภาพกิจกรรม  
      1-7 สิงหาคม 2554 : 2nd University Scholars Leadership Symphosium  ภาพกิจกรรม  
     โครงการสัมมนานักศึกษาไทยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 27 กรกฏาคม 2554 ณ ห้องเรียน IC 305 อาคาร ICIT  ภาพกิจกรรม
      9 กรกฏาคม 2554 : กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและบำเพ็ญประโยชน์  ภาพกิจกรรม  
      9 กรกฏาคม 2554 : ทำบุญฟังธรรม สืบสานประเพณีวิถีไทย  ภาพกิจกรรม  


   วิทยาลัยนานาชาติ
 • หน้าแรก
 • ความเป็นมา
 • ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • ประกันคุณภาพ 
 • งานวิจัยและสร้างสรรค์
 • การจัดการความรู้
     (Knowledge Management)
 • บุคลากร วนช
 • จรรยาบรรณ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • กิจกรรม
 • แผ่นพับแนะนำ
 • ติดต่อเรา
  หลักสูตรสาขาวิชา
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • ตารางสอนอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ
 • รายชื่อนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

  ศูนย์ภาษา
 • English Proficiency Test 

  ศูนย์กิจการนานาชาติ
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนคลินิกเทคโนโลยี มรอ.
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน มรอ.หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มรอ.
  พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย ช่วยกัน มรอ. แนะนำ/ติชม
  กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์

 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
  โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866
  E-mail : uruicfc@gmail.com