ทุนการศึกษา Mr.James Swanson Robertson

International College | Uttaradit Rajabhat University


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

เพื่อรับทุนการศึกษา Mr.James Swanson Robertson ประจำปีการศึกษา 2561

*ให้ผู้ได้รับทุนเตรียมเอกสาร (1) ใบสำคัญรับเงิน (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภททุนการศึกษา

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

จำนวน 2 ทุนๆ ละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนประเภทเรียนดี
1) เป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)
2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
3) ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนครบ 8 ปี แล้วสมัครใหม่
4) มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50
5) ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และไม่เคยถอนรายวิชา (W)

ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

จำนวน 2 ทุนๆ ละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
1) เป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ
2) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
3) ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนครบ 8 ปี แล้วสมัครใหม่
4) มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
5) เป็นผู้ที่ไม่เคยติด F หรือ W
6) ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และไม่เคยถอนรายวิชา (W)
7) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวของผู้ขอรับทุนมีรายได้รวม ปีละไม่เกิน 200,000.- บาท โดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังนี้
   7.1) รายได้รวมของผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของบิดา และ/หรือ มารดา ในกรณีที่บิดา และ/หรือ มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
   7.2) รายได้รวมของผู้ขอรับทุนรวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดาและ/หรือ มารดา
8) ในการรับรองรายได้ ให้ผู้ขอรับทุนนำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดง
   8.1) หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
   8..2) หลักฐานการชำระภาษีของผู้ปกครอง
   8.3) ในกรณีที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำ ให้ผู้ขอรับทุนจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองรายได้
      -ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      -ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
   8.4) ทั้งนี้ให้ผู้รับรองรายได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ แสดงประกอบไว้เป็นหลักฐาน


ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรม

จำนวน 2 ทุนๆ ละ 10,000.- บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนประเภทกิจกรรม
1) เป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ
2) เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หรือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3) มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ
4) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
5) เป็นผู้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม หรือมีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนานาชาติ/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6) เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน

จำนวน 2 ทุนๆ ละ 15,000.-* บาท
คุณสมบัติผู้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
1) เป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรปริญญาตรี ของวิทยาลัยนานาชาติ
2) ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือ นักศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ กิจกรรโครงการที่มีลักษณะเทียบเคียง โดยไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากกกิจกรรมโครงการหรือจากแหล่งทุนแลกเปลี่ยน
3) มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติ
4) มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
5) เป็นผู้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม หรือมีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนานาชาติ/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6) เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
*พิจารณาปรับลดได้ตามความเหมาะสม....
responsive image center

ประวัติและเจตนารมณ์
Mr. James Swanson Robertson

     Mr. James Swanson Robertson หรือที่เป็นรู้จักในนาม “อาจารย์จิม” เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2497 ณ ประเทศสกอตแลนด์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ จาก Herriot-Watt University เมืองเอดินบะระ (Edindurgh) ประเทศสกอตแลนด์ อาจารย์จิมมีความสนใจที่ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ ระดับประกาศนียบัตร ประกอบกับการเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านการจัดการและการตลาดมากกว่า 20 ปี และมีความสนใจในประเทศไทย อาจารย์จิมจึงได้เข้ามาทำงาน ในตำแหน่งผู้สอนภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งในประเทศไทย เช่น วิทยาลัยอสัมชัน สถาบันราชภัฏพระนคร และ สถาบันราชภัฏอยุธยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545
     อาจารย์จิมเริ่มปฏิบัติในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาทางด้านธุรกิจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้ย้ายมาเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ ในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์จิมเป็นผู้ที่ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง แม้กระทั่งในวันที่ล้มป่วยและต้องเข้ารับการผ่าตัด อาจารย์จิมได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอดระยะเวลา 10 ปี 8 เดือน 14 วัน จวบจนวันที่ท่านสิ้นลมหายใจในวาระสุดท้าย (ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2559)
     อาจารย์จิมได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยได้ทำพินัยกรรมให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้จัดการบัญชีธนาคารกรุงไทย ในระหว่างการรักษาอาจารย์จิมมีความประสงค์มอบเงินจำนวน 640,144.41.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ให้กับวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อดำเนินการจัดสรรเป็นให้กับวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อดำเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
     เพื่อให้บรรลุเจตจำนงของอาจารย์จิม และบังเกิดผลดีต่อนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้พิจารณานำเงินจำนวนดังกล่าวจัดตั้งทุนการศึกษาในนาม ...

“ทุนการศึกษา Mr. James Swanson Robertson”ตัวอย่างผลงาน

responsive image
responsive image
responsive image
responsive image

In memory

responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image
responsive image

นักศึกษาที่ได้รับทุน

ปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

Card image

นางสาวศุภรางค์ แซ่โกว

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

Card image

นายธีรวุฒิ อินทร์พลับ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท

ทุนการศึกษา
ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

Card image

นางสาวกมลรัตน์ ท้าวบุญญาภินิกุล

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท

ทุนการศึกษา
ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

Card image

นางสาวมยุรี แสนคำแพ

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท

ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรม
   

Card image

นายจารนต์ อุ่นกมล

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท

ทุนส่งเสริม
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

Card image

นายวสิษฐ์พล ทองไทย

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท

ปีการศึกษา 2559-2560

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

Card image


นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท

ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

Card image


นางวสาวเพ็ญพิชชา เซี่ย

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
ทุนการศึกษา 10,000.- บาท


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866
E-mail : uruicfc@gmail.com