เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
  การประกอบอาชีพ
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   ติดต่อเรา
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
สำนักงาน :   ห้องพักอาจารย์ 3
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1864
อีเมล์ : thipphakan1@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 3
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1864
อีเมล์ : hellomykitty_sanrio@hotmail.com

ชื่อ - สกุล : อาจารย์อาริตา  สัมมารัตน์
ลาศึกษาต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th