เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ธุรกิจระหว่างประเทศ
   ศูนย์ภาษา
   ศูนย์กิจการนานาชาติ
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2560
ติดต่อเรา
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หมายเลขภายใน 1860
     > ผศ.ดร.พนินท์ นนทโคตร

สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ (ศูนย์ภาษา/งานวิเทศสัมพันธ์) หมายเลขภายใน 1861
     > อาจารย์เสกสรร ทัพผดุง
     > นายสมชาย คำวรรณะ
     > นางทัชดาว มีเต็ม
     > นางหทัยรัตน์ สมุทรหล้า
     > นางสาวเกศวารี แก้วจู
     > นางสาวกัญญาภัทร จันบรรทัด
     > นางพนารัตน์ หาญสมบัติ
     > นายสุนทร ขอนวงค์

ห้องพักอาจารย์ 1 หมายเลขภายใน 1863
     > อาจารย์พิทยา ยาโม้ - ลาศึกษาต่อ
     > อาจารย์วัชรี วงศ์ทะเนตร - ลาศึกษาต่อ
     > อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว
     > อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น

ห้องพักอาจารย์ 2 หมายเลขภายใน 1862
     > ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ ทองมาก
     > อาจารย์ฉัตรยุพา ชัยประสิทธิ์
     > อาจารย์ปพิชญา วงค์หล้า

ห้องพักอาจารย์ 3 หมายเลขภายใน 1864
     > อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช
     > อาจารยอาริตา สัมมารัตน์ - ลาศึกษาต่อ
     > อาจารยนูรลีซาวาตี อาแด

ห้องพักอาจารย์ 4 หมายเลขภายใน 1865
     > ดร.วรางคณา สุติน
     > Ms. Sara Cadei

1866 โทรสาร สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติLast modified: November 16 2017 11:09:09

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com