Welcome To Cooperative Education URUIC

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่าง การเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อ ให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็น พนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย กับโลกแห่ง ความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้

แนะนำสหกิจศึกษา

ผลงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2557

 

 

รอใส่รูป

 ปฏิทินกิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา