เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
  การประกอบอาชีพ
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   ติดต่อเรา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)


เล่มหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) คลิกดาวน์โหลด (pdf~ 8MB)
รับรองหลักสูตรและเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th