เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   โครงสร้างหลักสูตร
   ระบบการศึกษา
  การประกอบอาชีพ
   อาจารย์ประจำหลักสูตร
   ติดต่อเรา
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
ชื่อ - สกุล : อาจารย์เสกสรร อินชะนะ
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ : seksoncondors@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ ทองมาก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 2
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1862
อีเมล์ : tjip2209@yahoo.com


ชื่อ - สกุล : อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ : krukan@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ : kunrawi@yahoo.com

ชื่อ - สกุล : ดร.วรางคณา สุติน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 4
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1865
อีเมล์ : warang_sutin@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : Ms. Sara Cadei
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 4
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1865
อีเมล์ : -

ชื่อ - สกุล : อาจารย์พิทยา ยาโม้
ลาศึกษาต่อ
ชื่อ - สกุล : อาจารย์วัชรี วงศ์ทะเนตร
ลาศึกษาต่อ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th