เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ
 
ปี 2553-2554

> คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ Download
> คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน รายละเอียด
> ประกาศ เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด

ปี 2552

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ
> คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณ รายละเอียด
> จรรยาบรรณทางวิชาชีพอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด
> การกำกับติดตามประเมินผลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัย
> จรรยาบรรณใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552 รายละเอียด
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th