เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561


ประวัติความเป็นมา อาคารสถานที่
 
ประวัติความเป็นมา

       วิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเทียบเท่าคณะ ที่ตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
       วิทยาลัยนานาชาติได้เริ่มดำเนินการบริหารจัดการในฐานะหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติรับผิดชอบการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ และมีแผนที่จะเปิดหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ ในอนาคต
       นอกจากรับผิดชอบจัดการศึกษาแล้ว วิทยาลัยนานาชาติมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกสองหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ภาษาและศูนย์กิจการนานาชาติ โดยศูนย์ภาษามีภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านภาษาสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และศูนย์กิจการนานาชาติที่มีภารกิจด้านกิจการนานาชาติทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การศึกษานานาชาติ รวมถึงภารกิจอื่นที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ
       ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติมีสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ (ICIT) หมายเลขโทรศัพท์ (055) 416601-20 ต่อ 1860-1861 โทรสาร (055) 416601-20 ต่อ 1866 (อัตโนมัติ) และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-9960-5558


ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร 1 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ ทองมาก 28 ตุลาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2555
อาจารย์นิภา สนสอาดจิต 31 ตุลาคม 2550 – 27 ตุลาคม 2553
       
       
       
อาคารสถานที่

วิทยาลัยนานาชาติ มีสำนักงานบริเวณชั้น 1 และ 3 อาคาร ICIT (อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์) โดยจัดแบ่งพื้นที่ดังนี้

บริเวณชั้น 1 อาคาร ICIT (ด้านทิศตะวันตก)
- ศูนย์กิจการนานาชาติ
- ห้องพักอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวต่างชาติ
- ห้องพักผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

บริเวณชั้น 3 อาคาร ICIT
- สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
- ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
- ห้องอบรม

สำหรับอาคาร ICIT ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ภาพกิจกรรมLast modified: September 24 2018 11:21:52
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th