เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561
บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ
 
ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์ นนทโคตร
ตำแหน่ง : คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
สำนักงาน : ห้องคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1860
อีเมล์ : -

ชื่อ - สกุล : อาจารยเสกสรร อินชะนะ
ตำแหน่ง : รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ฝ่ายวิชาการ
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ : seksoncondors@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น
ตำแหน่ง : รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ : kunrawi@yahoo.com

ชื่อ - สกุล : นายสมชาย คำวรรณะ
ตำแหน่ง : รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ฝ่ายบริหาร
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :
ชื่อ - สกุล : นางหทัยรัตน์ สมุทรหล้า
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ : oh_hatairat@hotmail.com
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
 
ชื่อ - สกุล : อาจารย์เสกสรร อินชะนะ
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ : seksoncondors@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพรรณ ทองมาก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 2
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1862
อีเมล์ : tjip2209@yahoo.com

ชื่อ - สกุล : ดร.วรางคณา สุติน
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 4
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1865
อีเมล์ : warang_sutin@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : Ms. Sara Cadei
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 4
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1865
อีเมล์ : -

ชื่อ - สกุล : อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ : krukan@hotmail.com
ชื่อ - สกุล : อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ : kunrawi@yahoo.com

ชื่อ - สกุล : อาจารย์พิทยา   ยาโม้
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ :
-- (ลาศึกษาต่อ) --
ชื่อ - สกุล : อาจารย์วัชรี  วงศ์ทะเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 1
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1863
อีเมล์ :
-- (ลาศึกษาต่อ) --อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
 
ชื่อ - สกุล : อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 3
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1864
อีเมล์ : hellomykitty_sanrio@hotmail.com
ชื่อ - สกุล :

อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 3
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1864
อีเมล์ : thipphakan1@hotmail.com

ชื่อ - สกุล : อาจารย์อาริตา สัมมารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 3
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1864
อีเมล์ :
-- (ลาศึกษาต่อ) --
       
     
     
     
     อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
 
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ปพิชญา วงค์หล้า
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 2
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1862
อีเมล์ :
ชื่อ - สกุล :

Mr. Howard Thomas White

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
สำนักงาน : ห้องพักอาจารย์ 2
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1862
อีเมล์ :
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาติ
 
ชื่อ - สกุล : นายสมชาย คำวรรณะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :
ชื่อ - สกุล : นางหทัยรัตน์ สมุทรหล้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :

ชื่อ - สกุล : นางสาวเกศวารี แก้วจู
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :
ชื่อ - สกุล : นางทัชดาว มีเต็ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :

ชื่อ - สกุล : นางสาวกัญญาภัทร จันบรรทัด
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :
ชื่อ - สกุล : นางพนารัตน์ หาญสมบัติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการการศึกษา
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :

ชื่อ - สกุล : นายสุนทร  ขอนวงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงาน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท์ : 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล์ :
ชื่อ - สกุล   นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว
ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา
สำนักงาน   สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ
โทรศัพท   0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861
อีเมล    

Last modified: January 16 2019 09:08:22
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th