ปรัชญา : การจัดการศึกษานานาชาติสร้างโอกาสท้องถิ่นสู่สากล | เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ), สาขาภาษาจีนธุรกิจ
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   ศูนย์กิจการนานาชาติ
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2555
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาคิ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2558

ขอเชิญร่วมการเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการศึกษานานาชาติในโลกที่เปลี่ยนแปลง : โอกาสและสิ่งที่ท้าทาย รายละเอียด

กดก
วิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง การจัดการศึกษานานาชาติในโลกที่เปลี่ยนแปลง : โอกาสและสิ่งที่ท้าทาย (ภายใต้โครงการการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ ครั้งที่ ๖) ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ณ อาคาร ICIT ห้อง Conference ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กก
-


 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กดก
- กำหนดการ
 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com