เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561
คำสั่ง / ประกาศ
 
คำสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การแต่งกายของบุคลากร


คำสั่ง ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง นโยบายการให้บริการวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง นโยบายส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมวิชาการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th