เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 

ปี 2558
   >>    KM Learning Outcomes และการทวนสอบ
            - อ.เสกสรร ทัพผดุง

Learning Outcomes และการทวนสอบ.pdf ปี 2556-2557
   >>   KM โครงการบริการวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษ   โครงการบริการวิชาการ ค่ายภาษาอังกฤษ  โปสเตอร์โครงการแนวปฏิบัติที่ดี (วิทยาลัยนานาชาติ)

ปี 2555
   >>   คู่มือ KM ด้านการพัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กร

ปี 2554
   >>   ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่องการกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปีการศึกษา 2554-2555
   >>   ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริหาร ปีการศึกษา 2554
   >>   ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ

ปี 2553
   >>    การจัดการความรู้ (Knowledge Management) : ปัญหาด้านการเรียนการสอนซึ่งรวบรวมจากงานวิจัยในชั้นเรียน รายละเอียด
   >>    คณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) วิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียด


Last modified: September 30 2016 11:23:24
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th