เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ เพื่อการบริหาร
 

หน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร วนช
คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ข้อมูล รายงาน และสถิติเกี่ยวกับผลงานวิจัยทั้งหมดของวิทยาลัยนานาชาติ
ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

รายงานผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
     ภาคเรียนที่ 1/2555      ภาคเรียนที่ 2/2555
     ภาคเรียนที่ 1/2554      ภาคเรียนที่ 2/2554
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
     ภาคเรียนที่ 1/2555      ภาคเรียนที่ 2/2555
                           ภาคเรียนที่ 1/2554      ภาคเรียนที่ 2/2554
                       รายงานการประเมินอาจารย์ผู้สอน วนช 2553
โครงการ

ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการ
กิจกรรม

ข้อมูล รายงาน และสถิติการจัดกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการ

ข้อมูล รายงาน และสถิติการทำโครงการบริการวิชาการ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจบปี 2555
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจบปี 2554
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจบปี 2553
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิตจบปี 2552
ศิษย์เก่า

ข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า
นักศึกษา

รายชื่อ จำนวน นักศึกษา
ระบบบริหารจัดการความรู้

ข่าวสาร กิจกรรม บทความ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประกันคุณภาพ

สารสนเทศสำหรับประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยนาชาติLast modified: September 06 2014 12:48:06


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th