เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561
งานวิจัยและสร้างสรรค์
 

ที่ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ผู้วิจัย ทุนวิจัย ปีที่พิมพ์
13 การศึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และ คู่มือมาตรฐานจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Guideline for Broadcasting Self-regulation)
อ.ดร.พนินท์ เครือไทย และคณะ กสทช 2556
12 Does A Rising Tide Lift All Boats? The Case of Vertical Strategic Alliances Involving Housewives Groups in Northern Thailand
อ.ดร.พนินท์ เครือไทย - 2556
11 รายงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง ค่ายภาษา อังกฤษในการพัฒนาการออกเสียภาษาอังกฤษในรายวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ(English Pronunciation) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อ.วัชรี วงศ์ทะเนตร - 2556
10 ผลการสังเคราะห์ชุดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ "ประเด็นสมบัติสาธารณะ"
อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว สกว. 2556
9 A Research on Process and Characteristics of Chinese Tone Acquistion of Learners from Thailand
อ.อาริตา สัมมารัตน์ Language Teaching and Linguistic Study No 6, Vol 158, 2012 2555
8
Assoc. Prof. Qi Wen Zhi Journal of Yunnan University of Nationalities Vol 29,2012 2555
7 On the Matual Restraint Relationship between Languge Planing and Language Coservation
Dr. Wang Guo Xu Nationalities Research in Qinghai Vol 23, No 1 Jan 2012
6 ผลการสังเคราะห์ชุดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ "ประเด็นสมบัติสาธารณะ"
อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว - 2556
5 การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านร้องแง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่เชื่อมโยงสู่เส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2555
4 รูปแบบบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์”
อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว - -
3 ประสิทธิภาพของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียน อ.พิทยา ยาโม้
อ.วัชรี วงส์ทะเนตร
อ.กุลรวี กลิ่นกลั่น
ภายใน -
2 ความคาดหวังและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.จิรพรรณ ทองมาก - 2552
1 การพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ้านต้นเกลือ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ อ.สงกรานต์ ถุงแก้ว - 2552

เครือข่ายวิจัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th