รายชื่อนักศึกษาแยกตามหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นปี
List of International College Students by subject and year.

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) Business English (International)

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) จำนวน (Total) Student List
2557 570443701 5
4 2558 580443701 25
3 2559 590443701 7
2 2560 600473701 22
1 2561 610473701 16
รวม 75  

Aหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (นานาชาติ) Business Chinese

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) จำนวน (Total) Student List
2557 570446401
4 2558 580446401 22
3 2559 590446401 2
2 2560 600476401 5
1 2561 610476401 14
รวม 43  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (2+2) Business Chinese (2+2)

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) จำนวน (Total) Student List
2557 570446402 3
4 2558 580446402 7
3 2559 590446402 2
2 2560 600476402
1 2561 610476402
รวม 12  

จำนวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร 130 คน

ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866
E-mail : uruicfc@gmail.com