เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)

รายชื่อนักศึกษาแยกตามหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นปี
Students' Name - International College


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
Business English (International)
   ชั้นปี (Classroom)      ปีที่เข้า (Year )      จำนวน (Total)       Students' Name   
4 2557 31
3 2558 26
2 2559 13
1 2560 27
รวม 97  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
   ชั้นปี (Classroom)      ปีที่เข้า (Year )      จำนวน (Total)      Students' Name   
4 2557 13
3 2558 27
2 2559 7
1 2560 8
รวม 55  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (2+2)
Business Chinese
   ชั้นปี (Classroom)      ปีที่เข้า (Year )      จำนวน (Total)      Students' Name   
4 2557 15
3 2558 9
2 2559 7
1 2560 -
รวม 31  


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com