รายชื่อนักศึกษาแยกตามหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นปี
List of International College Students by subject and year.

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) Business English (International)

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) จำนวน (Total) Student List
5 2557 6
4 2558 25
3 2559 7
2 2560 22
1 2561 17
รวม 77  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (นานาชาติ) Business Chinese

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) จำนวน (Total) Student List
4 2558 22
3 2559 3
2 2560 6
1 2561 8
รวม 39  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (2+2) Business Chinese (2+2)

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) จำนวน (Total) Student List
4 2558 7
3 2559 3
2 2560
1 2561 7
รวม 17  

จำนวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร 133 คน

ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866
E-mail : uruicfc@gmail.com