ปรัชญา : การจัดการศึกษานานาชาติสร้างโอกาสท้องถิ่นสู่สากล | เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ), สาขาภาษาจีนธุรกิจ

จำนวนนักศึกษาแยกตามหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นปี
Classroom Name List
International College


หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
Business English (International)
   ชั้นปี (Classroom)      ปีที่เข้า (Year )      จำนวน (Total)       รายชื่อ (Student namelist)   
4 2556 32
3 2557 35
2 2558 27
1 2559 16
รวม 110  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese
   ชั้นปี (Classroom)      ปีที่เข้า (Year )      จำนวน (Total)      รายชื่อ (Classroom namelist)   
4 2556 25
3 2557 13
2 2558 26
1 2559 10
รวม 74  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (2+2)
Business Chinese
   ชั้นปี (Classroom)      ปีที่เข้า (Year )      จำนวน (Total)      รายชื่อ (Classroom namelist)   
4 2556 1
3 2557 15
2 2558 9
1 2559 10
รวม 35  

* ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2559 *
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com