เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)

URUIC Highlight Videos

Page 1 | 2 | วิดีทัศน์โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย
“สักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์”
ประจำปี 2560
วีดิทัศน์ โดย Aomyim Studio

Highlight กิจกรรมนักศึกษาใหม่
ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์สักการะพระยาพิชัย 26 สค 2560
วีดิทัศน์ โดย นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์

URUIC perp for School Lab
16 August 2017

สโมสรนักศึกษาดูงาน
กรกฏาคม 2560

UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific)
@Uttaradit Rajabhat University International College
กรกฏาคม 2560

หลักสูตรอบรมระยะสั้น
English in Everyday Life Conversation
กรกฏาคม 2560

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
IC Summer Camp 2017
5-27 มิถุนายน 2560

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
IC Summer Camp 2017 | 5-27 มิถุนายน 2560
ตอน | แข่งขันทำอาหารยุโรป โดยสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th