เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)

URUIC Highlight Videos

Page 1 | 2 | วิดีทัศน์โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย


ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2560

URUIC_Travel_UTTARADIT

โครงการค่ายภาษาพัฒนาสู่อาเซียน
URUIC WORKING BEE 2016
โรงเรียนบ้านนาอิซาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
9-10 สิงหาคม 2559

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th