เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)

URUIC Highlight Videos : โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย

URUIC Highlight Videos

วีดีทัศน์แนะนำโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย
โดย วิทยาลัยนานาชาติ

งานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 10
ตองกงเกมส์ @ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26-27 พฤศจิกายน 2559
รอบแข่งขันการแสดงวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ

งานกีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษานานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 10
ตองกงเกมส์ @ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26-27 พฤศจิกายน 2559
รอบแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th