เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ธุรกิจระหว่างประเทศ
   ศูนย์ภาษา
   ศูนย์กิจการนานาชาติ
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2560
ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์
 

ปรัชญา (Philosophy)
       การจัดการศึกษานานาชาติสร้างโอกาสท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์ (Vision)
       ภายในปี 2558 วนช. จะเป็นองค์กรจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ บูรณาการวิชาการแก่ท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียนให้มีมาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
       1. จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
       2. บริการทางวิชาการด้านภาษา
       3. ส่งเสริมผลผลิตด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
       4. เตรียมความพร้อมของบุคลากร และนักศึกษาเพื่อรองรับเงื่อนไขประชาคมอาเซียน
       5. สืบสาน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ เพื่อความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน
       6. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ

จุดหมาย (Goal)
       1. ผลิตบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพที่สนองความต้องการของสังคม
       2. บริการด้านภาษาให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการภายในและบุคคลภายนอก
       3. จัดหารายได้จากการให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและบริการด้านภาษา
       4. สร้างเครือข่ายและกิจกรรมวิชาการทั้งระดับภายในและต่างประเทศ

เป้าประสงค์ (Target)
       1. ผลิตบัณฑิตอย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี
       2. ให้บริการด้านภาษาแก่อาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชน ไม่น้อยกว่า 2000 คนต่อปี
       3. ให้บริการเชิงธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี
       4. สร้างเครือข่ายในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 2 แห่งต่อปี

Last modified: November 18 2013 13:40:07
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com