เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
   หน้าหลัก
   ประวัติความเป็นมา
   โครงสร้างหน่วยงาน
   ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   จรรยาบรรณ
   บุคลากร วนช
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
   ติดต่อเรา
   เว็บไซต์รูปแบบเก่า
   ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)
   ภาษาจีนธุรกิจ
   ศูนย์ภาษา
   งานวิเทศสัมพันธ์
    ระบบจัดการความรู้ (KM)
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
        เพื่อการบริหาร
    ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
    ระบบประเมินความพึงพอใจ
       เว็บไซต์และฐานข้อมูล
    นโยบายการพัฒนาระบบ
       สารสนเทศของ วนช.
    ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
    สารสนเทศการใช้งบประมาณ
    งานวิจัยและสร้างสรรค์
   รายชื่อนักศึกษา วนช.
   ตรวจสอบผลการเรียน
   ตรวจสอบตารางเรียน
   ลงทะเบียนกิจกรรม
   สโมสรนักศึกษา วนช.
   ปฏิทินการศึกษา 2560
   เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
   คำสั่ง/ประกาศ
   ระเบียบ/ข้อบังคับ
   มติ/รายงานการประชุม
   แผ่นพับแนะนำ วนช.
   ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.
  ตารางการใช้ห้องเรียน
วิทยาลัยนานาชาติ
   คำสั่งผู้สอนวิทยาลัยนานาชาติ ภาคเรียน 1/2561
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

ปรัชญา (Philosophy)
       “การจัดการศึกษานานาชาติ สร้างโอกาสท้องถิ่นสู่สากล”

วิสัยทัศน์ (Vision)
       “ภายในปี 2563 วนช. จะเป็นองค์กรจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติชั้นนำในระดับภูมิภาค บูรณาการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีมาตรฐานในระดับสากล”

พันธกิจ (Mission)
       1. จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติและบุคคลทั่วไป
       2. วางแผน ปฏิบัติงาน และประสานความร่วมมืองานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยภายในองค์กรและภายนอก
       3. วางแผน และบริหารงานศูนย์ภาษาเพื่อใช้เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาแก่บุคลากรและนักศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
       4. บริหารวิชาการด้านภาษาเชิงธุรกิจแก่บุคคลและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
       5. ส่งเสริมผลผลิตด้านการวิจัยและพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
       6. สืบสาน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ

กลยุทธ์
       กลยุทธ์ที่ 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพ
       กลยุทธ์ที่ 2 แหล่งเรียนรู้นานาชาติและให้บริการด้านภาษา
       กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม
       กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์บริหารจัดการภายในและจัดการธุรกิจด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล
       กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนทักษะที่จำเป็นตอบสนองนโยบาย THAILAND 4.0


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@uru.ac.th