เข้าใช้งาน Click

คู่มือการเข้าใช้งาน
1. คู่มือการ Login เข้าสู่ระบบ
2. คู่มือการใช้งานฉบับย่อ
3. คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม
4. กิจกรรมเสริมทักษะ
5. ลืมรหัสผ่าน

นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูล Username & Password(ชั่วคราวสำหรับลงทะเบียนเข้าใช้ระบบครั้งแรก)
โดยให้ระบุคำค้นหาเป็นรหัสนักศึกษาหรือชื่อจริงภาษาไทยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866
E-mail : uruicfc@gmail.com