กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา | วิทยาลัยนานาชาติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3
     ปีการศึกษา 2556      ภาคเรียนที่ 1/2556      ภาคเรียนที่ 2/2556
     ปีการศึกษา 2555      ภาคเรียนที่ 1/2555      ภาคเรียนที่ 2/2555

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5
     ปีการศึกษา 2556      ภาคเรียนที่ 1/2556      ภาคเรียนที่ 2/2556
     ปีการศึกษา 2555      ภาคเรียนที่ 1/2555      ภาคเรียนที่ 2/2555
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com