รายชื่อนักศึกษาแยกตามหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นปี
List of International College Students by subject and year.

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) Business English (International)

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) จำนวน (Total) Student List
4 2559 590443701 7
3 2560 600473701 22
2 2561 610473701 16
1 2562 620473701 10
รวม 55  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (นานาชาติ) Business Chinese

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) จำนวน (Total) Student List
4 2559 590446401 2
3 2560 600476401 5
2 2561 610476401 12
1 2562 620476401 13
รวม 32  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (2+2) Business Chinese (2+2)

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) จำนวน (Total) Student List
4 2559 590446402 2
3 2560 600476402
2 2561 610476402
1 2561 620476402
รวม 2  

จำนวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร 89 คน

ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@live.uru.ac.th