รายชื่อนักศึกษาแยกตามหลักสูตรสาขาวิชาและชั้นปี
List of International College Students by subject and year.

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) Business English (International)

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน (Total) Student List
4 2561 610473701 อาจารย์ ดร.วรางคณา สุติน 16
3 2562 620473701 อาจารย์ปพิชญา วงศ์หล้า / อาจารย์เสกสรร อินชะนะ 6
2 2563 630473701 อาจารย์เสกสรร อินชะนะ 8
1 2564 640473701 อาจารย์พิทยา ยาโม้ 10
รวม 40  

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (นานาชาติ) Business Chinese

ชั้นปี (Classroom) ปีที่เข้า (Year) รหัสหมู่เรียน (Group ID) อาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน (Total) Student List
4 2561 610476401 อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด 12
3 2562 620476401 อาจารย์ ดร.อาริตา สัมมารัตน์ 11
2 2563 630476401 อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช 8
1 2564 640476401 อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด 14
รวม 45  

จำนวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร 85 คน

ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866
E-mail : uruic@uru.ac.th uruic@live.uru.ac.th