สหกิจศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

     สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่าง การเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อ ให้ได้ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็น พนักงานชั่วคราว เต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย กับโลกแห่ง ความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

อาจาารย์ปพิชญา วงค์หล้า
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)

รางวัลหลักสูตรดำเนินงานสหกิจศึกษา ระดับดีมาก
ประจำปี พ.ศ. 2564

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)

รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)

รางวัลผลงานสหกิจนักศึกษา
ดีเด่น ชนะเลิศ
The Winner International Cooperative Education

นางสาวเมวดี สานุสันต์ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)
งานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ประจำปี พ.ศ. 2562