แผนงานนโยบาย มรอ./วนช.


ข้อมูลงบประมาณ


การประเมินคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้

SAR วิทยาลัยนานาชาติ

แบบฟอร์ม SAR ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1095/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557

ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562
  • ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
  • ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


*ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)