สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา


หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2559

มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.47


องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 2.47

*ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)