ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ (1-5) 3.85

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (1-6) 4.01

เล่มรายงานประเมินตนเอง


องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ (1-5) 3.85


องค์ประกอบที่ 6 ผลการดําเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (1-6) 4.01*ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)