ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.55


องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.55

*ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)